Ari Leaf Ring leaf ring ta meu bem.jpg

Ari Leaf Ring

50.00
Giant Golden Leaf Ring golden leaf ring ta meu bem.jpg

Giant Golden Leaf Ring

50.00
Swamp Oak Ring swamp oak ta meu bem jewelry.jpg

Swamp Oak Ring

50.00
Sweet Birch Leaf Ring rings_meg1.jpg

Sweet Birch Leaf Ring

40.99
The Nyame Nti Ring rings_nina_ta meu bem1.jpg

The Nyame Nti Ring

45.00
Ginkgo Ring ginkgo biloba leaf ring.jpg

Ginkgo Ring

45.00
Vintage Sunflower Ring sunflower ring_ta meu bem jewelry.jpg

Vintage Sunflower Ring

45.00
SO | Moss Agate Life Ring moss agate rings ta meu bem jewelry.jpg
sold out

SO | Moss Agate Life Ring

65.00